Obchodni podminky

terms

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto podmínky stanovují rozsah a podmínky poskytování služeb společností VIN-Info Sp. z o.o. se sídlem v Katovicích, ul. Modelarska 18 (Polsko) elektronickou cestou, zejména pak určují:
  1. práva a povinnosti VIN-Info Sp. z o.o. a uživatelů webu VIN-Info Sp. z o.o. spojené s poskytováním služeb elektronickou cestou,
  2. druhy, rozsah a podmínky poskytování služeb,
  3. zásady vyloučení odpovědností VIN-Info Sp. z o.o. z titulu poskytování služeb elektronickou cestou.
 2. Tyto podmínky jsou zpřístupněny uživatelům bezplatně prostřednictvím webových stránek cz.vin-info.com v podobě, která dovoluje podmínky stáhnout, uložit a vytisknout. Uživatel se zavazuje seznámit se s obsahem podmínek, než začne služeb využívat a registrace na webu VIN-Info znamená zároveň souhlas s ustanoveními v podmínkách obsaženými.
 3. Pojmy použité v těchto podmínkách mají následující význam:
  1. Uživatel: osoba využívající služeb nabízených společností VIN-Info Sp. z o.o. nebo prohlížející webové stránky cz.vin-info.com,
  2. Web: webové stránky dostupné na adrese cz.vin-info.com, jejichž prostřednictvím společnost VIN-Info Sp. z o.o. poskytuje elektronickou cestou služby.
  3. Informační systém – množina informatických zařízení a softwaru, které spolu vzájemně spolupracují a které zajišťují zpracování a uchovávání, zasílání a příjem dat přes telekomunikační sítě pomocí koncového zařízení příslušného pro daný druh sítě ve smyslu polského Telekomunikačního zákona ze dne 21. července 2000.

II. Druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronickou cestou

 1. VIN-Info Sp. z o.o. poskytuje následující služby elektronickou cestou:
  1. služba „zjištění vozidla“, která se skládá z následujících částí:
   • - dekódování čísla VIN (karosérie)
   • - zjišťování v registrech kradených vozidel v databázích uvedených na webových stránkách VIN-Info
   • - verifikace výrobních závad
   • - informace o výrobci vozidla
   • - snímky související se zjišťovaným vozidlem
   • - výtisk sestavy zjišťování vozidla.
 2. Uživatel bere na vědomí, že v závislosti na exempláři vozidla, jeho výrobci, roku a místu výroby a místu původu, nemusejí být všechny údaje dostupné, což je záležitost na VIN-Info Sp. z o.o. nezávislá, takže rozsah informací poskytnutých uživateli webem cz.vin-info.com v rámci realizace služby může být užší, než je uvedeno ve výše uvedeném odstavci 1.
 3. Uživatel bere na vědomí a přijímá, že návštěvou webu cz.vin-info.com zároveň vyjadřuje souhlas se zněním podmínek. Obsah webových stránek cz.vin-info.com je intelektuální vlastnictví společnosti VIN-Info Sp. z o.o..
 4. Uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou nastává s okamžikem zahájení využívání služeb.

III. Přístupový kód a platba

 1. Registrace uživatelského účtu, přístup k uživatelskému účtu a vedení uživatelského účtu na webu VIN-Info je zdarma.
 2. VIN-Info Sp. z o.o. umožňuje registrovaným uživatelů využívat placených služeb. Placené služby slouží k přístupu k obsahu databází v určeném rozsahu, který je publikován v popisu produktu na webu a záleží na zakoupené cenové variantě služby:
  1. po ověření úhrady dostupným on-line kanálem
  2. nebo v případě platby prostřednictvím SMS-Premium po zadání přístupového kódu do příslušného políčka.
 3. Informace o ceně služby „vygenerování sestavy o vozidle na základě čísla VIN“ – závislé na dostupném rozsahu získatelných informací a rozsahu výběru definovaném uživatelem webu – jsou uvedeny v podobě kalkulace na stránkách webu VIN-Info v okně, které se objeví po předběžném bezplatném zjišťování obsahu databází a stanovení množství a druhu dostupných informací pro definované VIN.
 4. Platbu lze uhradit prostřednictvím externích služeb elektronických plateb uvedených společností VIN-Info.
 5. Platební procedury upravují obchodní podmínky stanovené externími a nezávislými poskytovateli služeb.
 6. Koupě sestavy o vozidle pomocí elektronické platby spočívá ve:
  1. výběru druhu a varianty služby
  2. uvedení e-mailové adresy, která se bude používat při koupi
  3. kontrole objednávky uživatelem/li>
 7. Koupě kódu pomocí SMS spočívá v odeslání SMS zprávy z mobilního telefonu. Poplatky, varianty služeb a telefonní čísla, na která se má textová zpráva (SMS) zaslat, se uvádějí během generování sestavy.
 8. Po provedení platby a její pozitivní autorizaci je uživatel přesměrován na stránku s VIN čísly, která zjišťoval za posledních 30 dní. Generování sestavy trvá několik sekund až několik minut a během generování má sestava stav, že se zpracovává.
 9. Po vygenerování sestavy se na e-mailovou adresu uživatele zasílá odkaz na sestavu. Uživatel také může kdykoliv navštívit stránky cz.vin-info.com a po zadání své e-mailové adresy si prohlédnout sestavy z posledních 30 dní.

IV. Služba „zjištění vozidla“

 1. Služba „zjištění vozidla“ se poskytuje v placené verzi.
 2. Služba v komerční verzi dovoluje:
  1. zobrazit veškeré informace zakódované v čísle VIN, jež jsou pro VIN-Info Sp. z o.o. dostupné
  2. zobrazit informace o tom, zda vozidlo figuruje či nefiguruje v databázích kradených vozidel některých evropských zemích
  3. zobrazit záznamy o výrobních vadách, které výrobce zjistil a kvůli kterým svolával uživatele k bezplatné opravě výrobní vady
  4. zobrazit údaje o výrobci
  5. zobrazit snímky související se zjišťovaným vozidlem, jsou-li dostupné v databázi VIN-Info Sp. z o.o. nebo síťových zdrojích
  6. vygenerovat provozní historie obsahující data technických prohlídek, druh technické prohlídky, stav tachometru ke konkrétnímu datu, jsou-li dostupné v databázi VIN-Info Sp. z o.o. nebo síťových zdrojích
  7. vygenerovat souhrnnou sestavu ve formátu PDF

V. Technické podmínky poskytování služeb

Za účelem správného využívání služeb je nezbytne připojení k Internetu (minimální požadavky Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 1.5, Opera 9, Google Chrome, Safari 3) s povoleným přijímáním souborů cookie a JavaScript plus prohlížeč Adobe Acrobat Reader verze 3.0 nebo vyšší.

VI. Reklamace

 1. Uživatel má právo ohledně služeb uplatňovat reklamace.
 2. Reklamace se podávají pomocí formuláře, který je dostupný pod odkazem „kontakt“, nebo písemně na adresu sídla VIN-Info Sp. z o.o. Reklamace by měla obsahovat:
  1. údaje o uživateli (jméno, příjmení, e-mailová adresa nebo adresa bydliště)
  2. popis reklamovaného problému
  3. datum, způsob úhrady a číslo platby nebo telefonní číslo a kód v případě platby SMS premium
 3. VIN-Info Sp. z o.o. vynaloží veškerou snahu, aby byly reklamace vyřízeny do 14 dní od obdržení. O výsledku reklamačního řízení společnost VIN-Info Sp. z o.o. uživatele, který reklamaci podal, zpraví písemně nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou při reklamaci.
 4. Na reklamace neobsahující údaje uvedené ve výše uvedeném odst. 2 nebude brán zřetel.

VII. Vyloučení odpovědnosti

 1. Webové stránky a jejich obsah jsou zpřístupněny jako pomůcka pro uživatele. Prezentované informace jsou zpřístupňovány v takové podobě a takovým způsobem, jak je uživatel může přijmout. VIN-Info Sp. z o.o. nezaručuje nepřetržitý a bezchybný přístup k webu. VIN-Info Sp. z o.o. si vyhrazuje právo měnit obsah stránek a přestat je kdykoliv publikovat.
 2. VIN-Info Sp. z o.o. nenese odpovědnost za chyby při přenosu dat, zejména způsobené poruchou telekomunikačních a informatických systémů, systémů dodávky energie a z důvodu zpoždění v činnosti externího operátora zajišťujícího přenos dat. VIN-Info Sp. z o.o. nenese odpovědnost za nedostupnost webu z důvodů nezávislých na VIN-Info Sp. z o.o.
 3. Uživatel bere na vědomí, že data na webu poskytovaná, zejména ta pocházející od externích subjektů, zvláště údaje z databází kradených vozidel, představují pro uživatele pouze pomůcku a vodítko. Pokud zpřístupněné údaje mohou naznačovat nelegální původ vozidla nebo vzbuzují jiné pochybnosti, pak je třeba kontaktovat příslušné státní orgány a VIN-Info Sp. z o.o. za účelem ověření těchto informací.
 4. VIN-Info Sp. z o.o. neodpovídá za škody způsobené používáním webu cz.vin-info.com ani způsobené nemožností jeho používání uživatelem ani v souvislosti s nesprávným fungováním, chybami, nedostatky, poruchami, defekty, zpožděními při operacích nebo přenosech dat, počítačovými viry, poruchou spojení nebo informačního systému. VIN-Info Sp. z o.o. neverifikuje údaje pocházející z externích zdrojů, nenese odpovědnost za jejich obsah.
 5. Stránky VIN-Info Sp. z o.o. mohou obsahovat přesměrování na internetové zdroje ve vlastnictví jiných firem nebo provozované jinými subjekty, zejména pak zajišťujících platební služby. Při připojování k webovým stránkám jiných subjektů uživatel bere na vědomí, že je povinen se seznámit s podmínkami používání těchto webů a dodržovat je. VIN-Info Sp. z o.o. nemá vliv na obsah poskytovaný cizími internetovými stránkami nebo zdroji a nenese žádnou odpovědnost za materiály, které se tam nacházejí. Kromě toho umístění odkazu na internetové zdroje, které nejsou majetkem společnosti VIN-Info Sp. z o.o., neznamená akceptaci onoho internetového zdroje nebo služeb v něm obsažených nebo uvedených.

VIII. Autorská práva

 1. VIN-Info Sp. z o.o. vyjadřuje souhlas se čtením a prohlížením internetových stránek, které jsou vlastností VIN-Info Sp. z o.o., na počítači uživatele nebo s tištěním kopií těchto stránek výhradně pro osobní potřebu, nikoliv za účelem další distribuce, pokud nebylo společností VIN-Info Sp. z o.o. dříve poskytnuto písemné svolení.
 2. Je zakázáno kopírovat, přenášet, rozšiřovat nebo uchovávat část nebo úplný obsah webu v jakékoliv formě. Je zakázáno překládat, upravovat, dekompilovat, měnit rozvržení nebo provádět jakékoliv změny ve zdrojovém kódu webu./li>
 3. Pro vybrané dokumenty, jež jsou součástí webu, mohou platit další omezení uvedená v oněch dokumentech.

IX. Zákaz poskytování nezákonného obsahu

 1. Při umisťování jakýchkoliv materiálů, například elektronickou poštou nebo přímo přes web VIN-Info Sp. z o.o., se uživatel zaručuje, že se zcela bude řídit následujícími pokyny:
  1. Uživatel bere na vědomí a akceptuje, že se zakazuje doručovat společnosti VIN-Info Sp. z o.o. obsah nezákonné povahy, urážlivý, zavádějící a obsahující viry nebo mohoucí vyvolat poruchy nebo poškození telekomunikačních či informačních systémů.
  2. Uživatel prohlašuje, že podnikne neprodleně a v rozumných mezích veškerá potřebná opatření, aby z publikovaného materiálu odstranil všechny viry a další nežádoucí nebo škodlivé prvky.
  3. Uživatel prohlašuje, že je vlastníkem dokladů nebo má nijak neomezené právo poskytovat tyto doklady společnosti VIN-Info Sp. z o.o. za účelem bezplatné publikace a poskytovat je nebo jejich části pro služby společnosti VIN-Info Sp. z o.o., aniž by nesla náklady a odpovědnost za ně.

X. Zpracování osobních údajů

 1. VIN-Info Sp. z o.o. může zpracovávat bez souhlasu uživatele jeho osobní údaje potřebné k uzavření, sestavení, změně a vypovězení smlouvy, zejména pak:
  1. jméno a příjmení uživatele
  2. Rodné číslo
  3. atrvalý pobyt
  4. korespondenční adresa
  5. údaje sloužící k ověření elektronického podpisu uživatele/li>
  6. elektronické adresy uživatele/li>
 2. VIN-Info Sp. z o.o. může bez souhlasu uživatele zpracovávat další údaje, pokud jsou potřebné vzhledem k vlastnostem služby nebo způsobu jejího vyúčtování. Tyto údaje budou označeny jako nezbytné pro poskytování služby.
 3. VIN-Info Sp. z o.o. může zpracovávat provozní údaje uživatele, tj. údaje charakterizující způsob využívání služby uživatelem jako:
  1. označení identifikující uživatele přidělované na základě výše jmenovaných údajů
  2. označení identifikující síťové zakončení nebo informační systém, který uživatel používá
  3. informace o zahájení, ukončení a rozsahu každého využití služeb
  4. informace o použití služeb uživatelem
 4. Po ukončení používání služby uživatelem nebude VIN-Info Sp. z o.o. zpracovávat osobní údaje vyjmenované v bodě XI.1 podmínek s výjimkou těch údajů, které:
  1. jsou potřebné pro vyúčtování služby a uplatňování nároků na platby za používání služby
  2. jsou potřebné pro reklamní účely, průzkum trhu, chování a preferencí klientů s určením těchto výsledků ke zlepšování kvality služeb poskytovaných společností VIN-Info Sp. z o.o. se souhlasem uživatele
  3. jsou potřebné k vyjasnění okolností nepovoleného využívání služby
  4. je dovoleno zpracovávat na základě zvláštních zákonů nebo smlouvy.

XI. Potenciální rizika spojená s využíváním služeb poskytovaných elektronickou cestou

Trojské koně: trojské koně jsou zvláštní programy ukryté uvnitř jiných programů, které mají za úkol získat přístup a převzít kontrolu nad počítačem uživatele. Trojský kůň se může tvářit jako spořič obrazovky nebo jako nějaký jiný neškodný program. Nic netušící uživatel si sám tento program spouští, dostává jej zpravidla elektronickou poštou od neznámého odesilatele.

Viry: viry jsou programy, jejichž hlavním cílem je se rozmnožovat a šířit. V případě infekce se virus bez vědomí uživatele rozesílá lidem, jejichž adresy našel v adresáři nebo v historii korespondence. Aby zůstal virus co nejdéle neodhalen, uvádí nepravého odesilatele zprávy, nejčastěji také adresu nalezenou v poštovním programu oběti. Pro příjemce je v první chvíli těžké identifikovat nakažený počítač. Pokud člověk nemá jistotu ohledně personálií skutečného odesilatele, neměl by na takovéto zprávy odpovídat, protože to ještě více zesiluje zatížení sítě generované činností virů. Kromě toho, že se viry rozmnožují, tak se také ještě projevují typicky destruktivním chováním, například mažou soubory nebo poškozují systém na napadeném počítači. Viry také mohou infikovat další programy nalezené v systému a přilepit k nim svůj kód.

Spam: spam je nevyžádaná pošta, jsou to nevyžádané elektronické zprávy zasílané současně velkému množství příjemců. Příjemci jsou zpravidla náhodné osoby, které odesilatele neznají a nemají o zprávy od něho zájem. V zásilce se mohou vyskytovat informace o prodejních akcích, slevách, nabídky internetových služeb nebo způsoby, jak „vydělávat přes Internet“ – ve skutečnosti není obsah zprávy podstatný. Do nevyžádané pošty se řadí také veškeré řetězové dopisy a podvodná varování např. před viry (hoax). Adresy uživatelů spameři získávají zejména z webových stránek a diskusních skupin.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky platí od 23. 9. 2011.
 2. VIN-Info Sp. z o.o. si vyhrazuje právo jednostranně ustanovení těchto podmínek změnit. Změny vstupují v platnost okamžikem zveřejnění upraveného textu podmínek na webu cz.vin-info.com
 3. Pro tuto smlouvu platí polské právo.